Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pet shop /'pet ∫ɒp/  

  • Danh từ
    cửa hàng bán những con vật thường được cưng nuông