Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (Mỹ, khẩu ngữ)
    rầy rà, [làm] khó chịu
    pesky kids
    những đứa bé khó chịu