Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perspicaciously /,pɜ:spi'kei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] sáng suốt