Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personality cult /pɜ:sə'næləti kʌlt/  

  • Danh từ
    sự sùng bái cá nhân