Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personal property /,pɜ:sənl 'prɒpəti/  

  • Danh từ
    tài sản riêng