Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn ngữ) đại từ chỉ ngôi