Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personal estate /,pɜ:sənl i'steit/  

  • như personal property