Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personal column /,pɜ:sənl 'kɒləm/  

  • Danh từ
    cột tin riêng (trong một tờ báo)