Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

person-to-person call   

  • Danh từ
    cú điện thoại gọi qua tổng đài