Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persiflage /,pɜ:si'flɑ:ʒ/  

  • Danh từ
    lời trêu chọc nhẹ; lời giễu cợt