Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perseveringly /,pɜ:si'viəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiên trì, [một cách] bền chí