Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persecution complex /pɜ:si'kju:∫n kɒmleks/  

  • Danh từ
    (cách viết khác persecution mania)
    phức cảm bị truy hại