Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpetual motion /pəpet∫ʊəl 'məʊ∫n/  

  • Danh từ
    chuyển động vĩnh cửu