Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peroration /,perə'rei∫n/  

  • Danh từ
    đoạn kết (một bài nói)
    (thường xấu) bài nói dông dài