Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    nói văn hoa dài dòng
    kết luận bài diễn văn