Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

permittivity /pə:mi'tiviti/  

  • Danh từ
    (điện học) hằng số điện môi