Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

permittance /pə'mitəns/  

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) sự cho phép; sự chấp nhận
    (điện học) điện dung