Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

permanent way /,pɜ:mənənt 'wei/  

  • Danh từ
    (đsắt)
    đường ray