Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perkiness /'pə:kinis/  

  • Danh từ
    vẻ tự đắc, vẻ vênh váo; sự xấc xược, sự ngạo mạn