Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perjure /'pɜ:dʒə[r]/  

 • Động từ
  perjure oneself
  (luật học)
  bội thề

  * Các từ tương tự:
  perjured, perjurer