Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

periwinkle /'periwiŋkl/  

 • Danh từ
  (thực vật)
  cây dừa cạn
  Danh từ
  (động vật) (cách viết khác winkle)
  ốc vùng triều