Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perishingly /'peri∫iŋli/  

  • Phó từ
    (tiếng lóng)
    như perishing