Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perisher /'periʃə[r]/  

  • Danh từ
    (từ lóng, cũ) người quấy rầy; thằng bé hay quấy.