Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chết đi được (không chịu nổi)