Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perilousness /'periləsnis/  

  • Danh từ
    tính nguy hiểm, sự nguy hiểm, sự nguy nan, sự hiểm nghèo