Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pericope /pe'rikəpi:/  

  • Danh từ
    đoạn ngắn; đoạn kinh thánh (đọc khi làm lễ)