Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perforator /'pə:fəreitə/  

  • Danh từ
    máy khoan
    máy đục lỗ
    key p. máy đục lỗ phím