Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfectionism /pə'fek∫ənizəm/  

  • Danh từ
    thói cầu toàn, chủ nghĩa cầu toàn