Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfectible /pə'fektəbl/  

  • Tính từ
    có thể hoàn thiện