Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfectibility /pə,fektə'biləti/  

  • Danh từ
    tính có thể hoàn thiện