Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfect pitch /,pʒ:fikt'pit∫/  

  • (cách viết khác absolute pitch)
    khả năng nhận biết (khả năng hát) bất cứ nốt nhạc nào
    chị ta có khả năng nhận biết (khả năng hát) bất cứ nốt nhạc nào