Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perchloric /pə:'klɔ:rik/  

  • Tính từ
    (hoá học) Pecloric
    perchloric acid
    axit pecloric