Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nơi đậu (của chim, như một cành cây chẳng hạn); sào đậu (cho gà đậu trong chuồng gà…)
  (khẩu ngữ) chỗ ngồi cao, vị trí cao
  he watched the game from his perch on top of the wall
  ông ta theo dõi trò chơi từ chỗ ngồi cao trên đầu tường
  (cách viết khác pole, rod) sào (đơn vị đo chiều dài ruộng đất bằng 5,03 mét)
  knock somebody off his perch
  xem knock
  Động từ
  đậu (nói về chim)
  con chim đậu trên dây ăng-ten vô tuyến
  ngồi trên (chỗ cao hoặc hẹp)
  perch on high stools at the bar
  ngồi trên ghế đẩu cao ở quầy rượu
  ngồi trên mép mặt ghế
  đặt trên cao
  một thành phố trên cao một ngọn đồi
  Danh từ
  (số nhiều không đổi) (động vật)
  cá pecca

  * Các từ tương tự:
  perchance, perchloric