Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perceptiveness /pə'septivnis/  

  • Danh từ
    như perceptivity