Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perceptibly /pə'septəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] thấy rõ, trông thấy
    patient has improved perceptibly
    bệnh nhân đã khá lên trông thấy