Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perambulator /pə'ræmbjʊleitə[r]/  

  • Danh từ
    xe đẩy trẻ em (bốn bánh)

    * Các từ tương tự:
    perambulatory