Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiếng La tinh)
    tự nó; bản thân nó
    thuốc ấy bản thân nó thì không có hại, nhưng uống với rượu thì lại nguy hiểm