Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

per pro /pɜ:'prəʊ/  

  • viết tắt
    như pp