Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pensiveness /'pensivnis/  

  • Danh từ
    vẻ trầm ngâm,vẻ tư lự