Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pensively /'pensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] trầm ngâm;[một cách] tư lự