Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penitential /peni'ten∫l/  

  • Tính từ
    ăn năn; hối lỗi; sám hối

    * Các từ tương tự:
    penitentially