Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    viên vê nhỏ (giấy, bánh mì, đất…)
    viên thuốc nhỏ
    viên đạn súng hơi