Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái chân giả
    người làm chân gỗ