Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con quay
    peg-top trousers
    quần bóp ống (quần thể thao rộng ở mông, ống càng xuống càng bóp hẹp lại)