Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peep-sight /'pi:psait/  

  • Danh từ
    khe ngắm (của một vài loại súng)