Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peep-show /'pi:p∫əʊ/  

  • Danh từ
    trò nhìn tranh ảnh qua lỗ nhòm (có kính phóng to)