Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peep-hole /'pi:phəʊl/  

  • Danh từ
    lỗ hé (ở cửa, tường, có thể nhìn qua)