Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quá nệ chi tiết; sự quá nệ quy tắc
    thói phô trương kiến thức; vẻ thông thái rởm