Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peccadillo /,pekə'diləʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều peccadilloes, peccadillos)
    lỗi nhỏ; tội nhẹ

    * Các từ tương tự:
    peccadilloes, peccadillos