Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pearly queen /,pɜ:li'kwin/  

  • Danh từ
    vợ người đẩy xe bán hàng rong mặc áo cổ truyền khuy trai